16/10/2021

Luyện nghe và nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 1

Luyện nghe và nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 1

Luyện nghe và nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 1

#luyennghetiengtrung #luyennghehsk3 #tiengtrung518

Luyện nghe nói tiếng Trung trình độ HSK3, các bạn hãy theo dõi thật nhiều những video như thế này của Tiếng Trung 518 nhé.

website học online : tiengtrung518.com
Liên hệ fb Chen Laoshi hoặc sđt 0969.81.0971


Tag liên quan đến Luyện nghe và nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 1

luyện thi đại học,#luyện nghe tiếng Trung,#luyện nghe nói tiếng trung,#tieng trung giao tiep,#tieng trung 518,#hoc tieng trung online

Xem thêm các video khác tại giasuhocmai.com

29 thoughts on “Luyện nghe và nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 1

 1. Em mới bắt đầu học giáo trình Hán ngữ 2 được 3 bài nên nghe được nhiêu đây.rất mong được tham gia buổi live của cô cho hsk 3 ạ

 2. 1)服务员我可以试一下这双布鞋吗
  当然您穿多大号的
  他们最可能在鞋店
  2)买这辆小汽车给乐乐做生日礼物怎么样?
  好啊,我觉得他一定会很喜欢的
  3)我现在每天晚上睡觉前都会喝一杯红酒
  怎么样?睡得比以前好多了吧?
  女的说她每天晚上都喝红酒
  她以前睡得不太好
  4)现在应该可以了你打开灯试试
  好是哪出问题了啊
  男的刚刚对点灯
  5)你是怎么瘦下来的
  跑步,从去年就天几我每星期都去跑两三次
  6)最近我一次牙疼这几天几乎没吃东西
  我知道了您先坐好我帮您检查一下
  7)你什么时候学会用筷子的
  我喜欢吃中国的菜,来中国前就学会了
  8)妈妈你看我打扫的干净吗
  非常干净你做的很好
  9)先生您在832房间这是房卡请拿好
  谢谢请问电梯在哪
  难得在832房间
  男的要坐电梯上去的
  10)你看这张照片照得不左吧
  是的你找的水平越来越高
  11)为了让自己健康他每天都花一个小时锻炼身体
  12)今天我想早点回家看了看手表才五点,过了一会再看表还是五点,我这才发现我的手表不走了
  13)昨天打篮球的时候我认识了一个新朋友他很年轻也很热情篮球打的也不左
  14)学校的老师和学生都可以来图书馆借书老师一次可以借十本,学生一次可以借五本,每本书最多可以借一个月
  15)孩子要多喝牛奶多锻炼这样搁置才能长高
  16)那条街上有很多卖衣服的小店不但东西卖的笔记它地方卖的便宜而且离公司也不远晚上下班后要不要去看看

 3. 第一部分,一共10个体,每题听两次
  例如: 喂,请问张经理在吗。 她正在开会。您半个时候以后再打,好吗。

  1 服务员我可以试试一些这双皮鞋吗, 当然,您穿多大号的。
  第一题: 他们正在鞋店
  2 买这辆小汽车给乐乐做生日礼物怎么样,好啊,我觉得,她一定会很喜欢的。
  第一题:他们现在很可能再玩具店。
  第二题:他们可能是夫妻
  3 我现在每天晚上睡觉前都会喝一杯红酒。怎么样,睡得比以前好多了吧。
  第一题:女的说,他每天晚上都喝一杯红酒
  第二题:他以前睡的不太好
  4 现在因该可以了,你打开灯试试,好,是哪儿出问题了呀。
  第一题:男的刚刚修电灯。
  5 你是怎么瘦下来得,跑步,从去年秋天起我每星期都去跑两三次。
  第一题: 是一为他每星期都跑不。
  第二题: 从秋天开始跑步。
  第三题:男的每星期跑两三次
  6 最近我一直牙疼,这几天几乎没吃东西。 我知道了。你先做好, 我帮你检查一下。
  第一题:女的很可能是做什么工作, 她很可能是牙科医生。
  第二题: 男的在做什么,他在看牙科医生。
  例如:我去过两次。
  7 你什么时候学会用筷子的,我喜欢吃中国菜,来中国前就学会了
  第一题:男的不是中国人,是以为刚才他说”来中国前学会了“
  8 妈妈,你看我打扫的干净吗,非常干净, 你做得很好。
  第一题:男的和女的是母子关系。
  第二题:男的刚刚做什么, 她刚刚打扫房间。
  9 先生, 您在832房间, 这是房卡, 请那好。谢谢, 请问电梯在哪儿。
  答案是说话人很可能在旅馆。
  第一题: 男的再哪个房间, 再832房间。
  第二题:男的要怎么上去呢, 坐电梯上。
  10 你看,这张照片照的不错吧,是的,你照相的水平越来越高了。
  第二部分,
  例如:今天我想早点回家,看了看手表才五点,过了一会再看表还是五点, 我这才发现,我的手表不走了
  那个手表不是他的。 答案是错,那个手表是他的,但是它坏了
  11 昨天打篮球的时候,我认识了一个新朋友,他很念经,也很热情,求打的也不错。他新认识的朋友很热情。 答案是对
  第一题: 他的这个新朋友很念经,也很热情,球打得也很不错。
  12 学校的老师和学生都可以去图书馆借书,老师一次可以借10本,学生一次可以借五本, ,每本书最多能借一个月。图书馆的书可以借两个月。 答案是错,只能借一个月。
  第一题: 学生每一次去图书馆借书可以借最多几本 。 5本
  第二题: 老师每一次借书可以借最多多长时间。 一个月
  13 孩子还要多喝牛奶,多锻炼,这样个子才能长高。孩子要多喝牛奶。答案是对。
  第一题:孩子要怎么做才能长个子, 答案是要多喝牛奶, 多锻炼 ,这样稿子才能长高。
  14 那条街上有很多卖衣服的小点,不但东西比吉他地方卖的便宜 而且离公司也不远,晚上下班后要不要去看看,那条街到离公司比较近。答案是对。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *